Fiskars

Fiskars Group on globaali yhtiö, joka tunnetaan ainutlaatuisista ja rakastetuista lifestyle-brändeistä. Fiskars on ollut läsnä ihmisten arjessa vuodesta  1649 – kodeissa, puutarhoissa ja ulkona luonnossa – rakentamassa paitsi parempaa arkea myös meitä ympäröivää maailmaa. 

"Intohimoa kestävään muotoiluun."

Suosionsa säilyttävää muotoilua

Fiskars-brändin keskiössä on muotoilu, joka säilyttää suosionsa vuodesta toiseen miellyttävän ulkoasun, laadukkuuden ja viimeisteltyjen yksityiskohtien ansiosta.

"Making the everyday extraordinary"
Fiskars Group palvelee ihmisiä ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Rakentamalla ikonisten lifestyle-brändien perhettä visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään.

Fiskarsilla ollaan ylpeitä tuotteiden suosion jatkumisesta sukupolvesta toiseen. Ylpeyttä tunnetaan myös synnyinsijan Fiskarsin Ruukin vuosisataisista kädentaitojen perinteistä, jotka vaikuttavat toimintaan vielä tänäkin päivänä.

Vastuu ympäristöstä ja ihmisistä

Fiskarsilla ollaan ylpeitä yhtiön perinteistä ja hienoista brändeistä, joita on vaalittu huolella ja joiden arvo on vuosien varrella kasvanut. Kestävään kehitykseen panostaminen avaa mahdollisuuksia luoda arvoa, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentaa ikonisten lifestyle-brändien perhettä.

Fiskars pyrkii saamaan aikaan positiivisia muutoksia ja näyttämään esimerkkiä kestävämmän maailman rakentamisessa. Tavoitteiden tukemiseksi Fiskarsilla on määritetty uudelleen kestävän kehityksen painopistealueet, jotka sekä ohjaavat toimintaa että auttavat priorisoimaan sitä.

Kestävä muotoilu

Fiskars Groupille kestävä muotoilu tarkoittaa, että tuotteet suunnitellaan kestämään sukupolvelta toiselle ja ne myös valmistetaan kestävällä tavalla, sillä kestävä muotoilu on kestävän kehityksen periaatteiden kulmakivi. Fiskars Groupilla halutaan auttaa ihmisiä tekemään parempia valintoja tarjoamalla laadukkaita ja kestävästi muotoiltuja tuotteita, jotta tuleville sukupolville voidaan jättää perinnöksi parempi maailma.

Tuotesuunnittelu
Intohimo kestävään muotoiluun pitää sisällään tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen, joka perustuu jatkuvaan tuotteiden parantamiseen hyödyntämällä uusia tekniikoita ja menetelmiä sekä innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten elämää. Kuluttajaan keskittyneessä tuotekehitysprosessissa tuotteita testataan ja käytetään niiden käyttötarkoituksissa, että saadaan selville miten tuotteista tehdään kuluttajille kaikin puolin parempia, tehokkaampia ja helppokäyttöisempiä. Uusia tuotteita ja kuvioita luodaan jatkuvasti, mutta osaa tuotteistosta on valmistettu vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja. Muotoilu, joka on vedonnut edellisiin sukupolviin, viehättää kuluttajia vielä nykyäänkin. Tuotekehitystoimien avulla pyritään pitämään nämä klassiset tuotteet ajankohtaisina, jotta niiden pitkäaikainen menestys markkinoilla jatkuisi. Hyvänä esimerkkinä ovat Fiskarsin kirveet, joiden ylivertainen toiminnallisuus on vuosien saatossa onnistuttu säilyttämään monien uusien innovaatioiden ja muotoilujen ansiosta.

Kohti kiertotaloutta
Fiskars Groupilla vastataan ilmastonmuutokseen, resurssien niukkuuteen ja muihin globaaleihin haasteisiin monin tavoin; etenkin suunnittelemalla tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle. Kiertotalouteen perehtymiseen on investoitu ja asetettu tavoitteita tulevaisuuden menestykselle.

Vuosien varrella lukuisten parannusten avulla materiaalin käyttöä tuotteissa ja pakkauksissa on optimoitu sekä etsitty ratkaisuja materiaalien elinkaarten pidentämiseen. Tulevaisuudessa Fiskars Groupilla halutaan löytää innovatiivisia uusia materiaaleja ja etsiä tapoja haastaa perinteiset tavat lähestyä muotoilua. Fiskars Group tekee kovasti töitä löytääkseen tuotteisiinsa uusia uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja, ylläpitääkseen tehokasta kemikaalien hallintaa ja vauhdittaakseen kaikkien tuotannosta ylijääneiden materiaalien hyödyntämistä ja kierrättämistä kaikissa toiminnoissa.

Kestävät pakkauskäytännöt
Pakkaus suojaa tuotetta ja sisältää tietoja siitä, mutta lisäksi se voi tehdä ostokokemuksesta aivan erityisen. Fiskars Groupin mielestä pakkaus on olennainen osa tuotteen suunnittelua. Huolellinen pakkaussuunnittelu on hyödyksi niin ympäristön kuin taloudellisuuden kannalta; tuote on hyvin suojattu koko jakeluketjun ajan, käytetyt materiaalit ovat kestävää kehitystä tukevia ja koko pakkausprosessi on skaalautuva ja kustannustehokas.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että 50 % kaikista tuotteissa käytetyistä materiaaleista on peräisin uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista vuoteen 2027 mennessä. Tämän tavoitteen mukaisesti halutaan edistää kiertotaloutta maksimoimalla uusiutuvien, uudelleenkäytettävien ja kierrätettyjen materiaalien käytön ja optimoida pakkausmateriaalin määrän.

Laatu
Fiskarsin sitoutuminen laatuun on todettu kerta toisensa jälkeen kautta historian. Fiskarsilla on hienot perinteet, joita halutaan kunnioittaa noudattamalla korkeita laatuvaatimuksia. On ensisijaisen tärkeää, että tuotteet täyttävät ja ylittävät asiakkaiden odotukset. Fiskarsin laatusitoumuksen mukaisten tuotteiden avulla on mahdollisuus parantaa kuluttajien elämää. Siksi Fiskarsilla tuotteissa ei koskaan tingitä kestävyydestä, toimivuudesta, turvallisuudesta ja ulkonäöstä.

Laatutestaukset suoritetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa tai omissa laboratorioissa. Omissa testeissä keskitytään tuotteiden mekaanisiin, ympäristöön liittyviin ja ergonomisiin ominaisuuksiin, ja ulkoiset kumppanit auttavat testaamaan kemikaalien käyttöä, kuljetuksia ja turvallisuutta.

Ihmisistä ja yhteisöistä huolehtiminen

Fiskars tarjoaa turvallisen ja innostavan työympäristön, kunnioitaa ihmisoikeuksia ja pitää huolta arvoketjussa työskentelevistä ihmisistä. Fiskars Group muodostaa globaalisti monimuotoisen tiimin, jolla on yhteinen missio. Tavoitteena on luoda ympäristö, jossa työntekijät ovat sitoutuneita ja kykenevät parhaimpaansa. Fiskarsilla uskotaan, että se saavutetaan panostamalla jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. 

Kun Fiskars Groupista rakennetaan ikonisten lifestyle-brändien kotia, kannustava ja inspiroiva johtajuus on tärkeä tekijä. Hyvä johtajuus on suunnan näyttämistä, inspiroimista ja ammatillisen kehityksen tukemista, avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirin luomista sekä arvojen mukaisen käytöksen edistämistä.

Oppiminen ja kehittyminen
Fiskars Groupilla halutaan inspiroida ja kannustaa työntekijöitä oppimaan ja hyödyntämään uusia ideoita, taitoja, tekniikoita ja näkemyksiä. Fiskars Groupin oppimisfilosofia perustuu 70-20-10-periaatteelle, jonka mukaan 70 % oppimisesta tapahtuu työssä, 20 % oppiessa yhdessä toisten kanssa ja vain 10 % kursseilla tai muissa virallisissa opinnoissa.

  • Työssä oppiminen
    Oppiminen alkaa kunkin työntekijän jokapäiväisessä työssä ja muuttuviin vaatimuksiin ja haasteisiin on vastattava etsimällä jatkuvasti tapoja tehdä työ paremmin. Fiskarsin näkemyksen mukaan oppiminen voi olla pienten askelten ottamista mukavuusalueen ulkopuolelle uuden projektin tai tehtävän muodossa, tai se voi olla vallitsevan tilanteen kyseenalaistamista ja työtapojen kehittämistä uudesta näkökulmasta. Kyse on siitä, että kokeillaan ideoita, epäonnistutaan ja opitaan nopeasti sekä hyväksytään virheiden mahdollisuus.
  • Toisilta oppiminen
    Me kaikki kartutamme tietämystä ja laajennamme näkökulmiamme koko työuran ajan niin virallisissa kuin epävirallisissa puitteissa. Fiskarsilla uskotaan, että muilta opitut taidot ja osaaminen ovat luonteeltaan hyödyllisempiä kuin kirjoista opitut. Työntekijät löytävät tapoja oppia toisiltaan hyödyntämällä Fiskarsin lukuisia oppimismahdollisuuksia, kuten uusia ja vanhoja työntekijöitä yhdistävää mentorointiohjelmaa, 360°-palautetta ja -arviointia sekä tiimien kehitystoimintaa.
  • Opiskelemalla oppiminen
    Fiskars Groupilla on maailmanlaajuinen opiskelu- ja kehitysalusta, joka on suunniteltu tukemaan Fiskarsin liiketoimintatavoitteita. Meillä on verkossa useita kurssikokonaisuuksia, jotka voidaan suorittaa missä ja milloin tahansa. Osa Fiskarsin tarjoamista koulutuksista on pakollisia kaikille työntekijöille, kuten Fiskarsin toimintaohjeiden opiskelu.

Johtamistaitojen kehittäminen
Nykypäivän maailmassa organisaatiot muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Autamme työntekijöitä menestymään kehittämällä johtajuustaitoja, jotta johtajamme voivat tukea, inspiroida, houkutella ja sitouttaa lahjakkaita työntekijöitä. Uskomme johtajuuden olevan enemmän kuin hallinnollinen rooli. Johtajuus luo perustan Fiskars Groupin yrityskulttuurille, minkä käytännön toteutuksessa johtajat saavat tukea. Me myös kannustamme kaikkia Fiskarsin työntekijöitä toimimaan vastuullisesti ja innovatiivisesti sekä edistämään avoimuutta ja yhteistyötä kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Fiskars Groupin syvälle juurtuneet arvot ovat läsnä kaikessa toiminnassamme.

Terveys ja turvallisuus
Työntekijöiden ja arvoketjuun kuuluvien henkilöiden turvallisuus ja hyvinvointi on Fiskarsilla ensisijaisen tärkeää. Onnettomuuksien vähentämiseksi tehdään paljon töitä ja tietoisuutta turvallisuusriskeistä ja läheltä piti -tilanteiden raportointia on parannettu koko arvoketjussa.

Fiskarsilla edistetään aktiivisesti nolla onnettomuutta -kulttuuria, ja uskotaan, että kaikki ovat yhteisesti vastuussa turvallisuudesta. Kaikkien työntekijöiden odotetaan auttavan onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyssä. On myös tärkeää varmistaa, että kaikki fiskarslaiset saavat tehokkaan koulutuksen työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen.

Nolla onnettomuutta -kulttuurin edistäminen
Fiskars Groupin turvallisuustavoite vuodelle 2027 on nolla työajan menetystapahtumaa* (Lost Time Incident), joka kattaa omien työntekijöiden lisäksi myös sopimuskumppanit ja toimittajat. Oikealla tiellä kohti tätä tavoitetta ollaan jo.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Fiskars Groupilla ollaan sitoutuneita kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassa. Tämä sitoumus on juurtunut syvälle arvoihin, ja se on ilmaistu käytännöissä. Fiskarsin arvot – yhteistyö, kekseliäisyys, vastuullisuus ja rehtiys – perustuvat kunnioitukseen. Fiskars Groupin toimintaohjeissa on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten liiketoimintaa harjoitetaan eettisellä ja kestävällä tavalla. Samoja arvoja ja tiukkoja eettisiä normeja odotetaan Fiskarsin toimittajilta ja kumppaneilta. Toimittajien on noudatettava Fiskarsin toimittajien toimintaohjeissa selostettuja normeja, jotta ne voivat harjoittaa liiketoimintaa Fiskars-konsernin kanssa. 

Sitoutuminen yhteisöön
Fiskars Groupin pitkäaikaisen menestyksen kivijalka on kautta sen historian ollut vastuullinen liiketoiminta. Fiskars on sitoutunut huolehtimaan tuotteita luovista ihmisistä sekä kehittämään yhteisöjä, joissa he toimivat. Yhteisöjä kehittävä työ jakautuu kolmeen ydinalueeseen. Ensimmäinen on ympäristö: elinympäristöä suojellaan ja vaalitaan. Toisena ovat lapset: Fiskarsilla uskotaan, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja onnelliseen lapsuuteen. Kolmas alue on kulttuuri; Fiskars kantaa vastuuta paikallisen kulttuuriperinnön suojelemisesta ja kehittämisestä. Kulttuurin kannalta Fiskarsin Ruukki on yritykselle aina erityisen tärkeä paikka, sillä siellä kaikki sai alkunsa.

SOS Lapsikylä Suomi
Yksi lapsiin keskittyvistä sitoumuksista on Fiskarsin yhteistyö Suomen SOS-Lapsikylän kanssa. Yhteistyö keskittyy tukemaan SOS-Lapsikylässä kasvaneita nuoria itsenäistymisessä. Fiskars Group on jo vuosia auttanut omaan kotiin muuttavia tarjoamalla astioista ja keittiövälineistä koostuvia starttipaketteja. Paketit ovat tulleet todelliseen tarpeeseen, ja ovat olleet nuorten keskuudessa tärkeä ja arvostettu lahja.

Fiskarsin Ruukki
Erityistä huomiota Fiskars Group kiinnittää synnyinpaikkansa Fiskarsin Ruukin kulttuuriperinnön suojelemiseen ja kehittämiseen. Fiskarsin Ruukki on perustettu vuonna 1649. Alkuaikojen rautaruukista kehittyi 1700-luvun loppupuolella yksi Suomen suurimmista kupariesineiden valmistajista. Fiskarsin pitkä historia elää edelleen nykypäivän kehityksessä ja tekee Ruukin ilmapiiristä ainutlaatuisen. Rikkaan luonnon ja teollisen perinteen ansiosta yhtiön synnyinpaikka on aktiivinen ja vetovoimainen keskus niin uusille asukkaille kuin vierailijoille. Yrittäjyyshenki luo uusia työpaikkoja ja tuottaa uusia palveluja vierailijoille, minkä lisäksi se rikastuttaa ruukkialueen elämää. Fiskars-yhtiön tavoin Fiskarsin Ruukki on kehittänyt oman vahvan identiteetin, joka uudistuu pitkäaikaisia perinteitä kunnioittaen.

Fiskarsin Ruukki on myös taiteen ja muotoilun keskus, jossa asuu yli sata taiteilijaa, muotoilijaa ja käsityöläistä. Fiskarsin Ruukista on tullut kansainvälisesti tunnustettu suomalaisen muotoilun ja taiteen keskus, jossa vierailee vuosittain noin 150 000 kävijää.

Ympäristövastuu

Fiskarsilla on sitouduttu edistämään kiertotaloutta koko arvoketjussa. Ilmastonmuutosta vastaan toimitaan vähentämällä päästöjä, pienentämällä energiankulutusta ja edistämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Fiskarsilla uskotaan, että käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti voidaan vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja yhteisöihin sekä kustannusten alenemisen myötä myös tulokseen.

Ympäristövaikutusten hallinta
Resurssien vastuullinen käyttö ja materiaalien huolellinen vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys kuuluvat olennaisina osina Fiskarsin toimitusketjustrategiaan. Ympäristö- ja energianäkemystä ohjaa kaksi periaatetta: pitkäjänteisen kilpailukyvyn tukeminen ja negatiivisten vaikutusten vähentäminen.

Ympäristöasioiden hallinta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja ohjeisiin, kuten ISO 14001:een. Niiden tarjoamin keinoin varmistetaan, että yhdenmukaisuus, näkemysten yhtenäisyys ja jatkuva parantaminen toteutuvat kaikissa tuotantoyksiköissä. Useimmat Fiskarsin tehtaat ja jakelukeskukset on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesti.

Tavoitteet ja raportit
Fiskarsilla on asetettu tavoitteita ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2016 Fiskarsilla on asetettu pitkän aikavälin tavoitteet, joiden mukaisesti pyritään vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä kehittämään kaikkien tuotannosta ylijääneiden materiaalien hyödyntämis- ja kierrätysprosesseja.

Jatkuva parantaminen
Viime vuosina Fiskars on hankkinut monia yrityksiä, kuten Nelson & Gilmourin vuoden 2014 lopulla ja WWRD-yritysryhmän vuoden 2015 puolivälissä. Vuonna 2016 yritys jatkoi muutosta rakentamalla globaaleja liiketoimintoja ja yhtenäistä toimitusketjua. Konserninlaajuinen yhdenmukaisuus varmistetaan käyttämällä vuotta 2017 vertailupohjana, kun mitataan edistymistä kohti pitkän aikavälin tavoitteita.

Viime vuosina Fiskars on saanut aikaan parannuksia monilla rintamilla. Suomessa on toteutettu projekteja, jotka ovat lisänneet tuotannon tehokkuutta ja vähentänyt päästöjä.

Vuonna 2015 Fiskars käynnisti kestävän kehityksen ohjelman, jonka puitteissa pyritään tärkeimpien toimittajien kanssa syventämään yhteistyötä kestävässä kehityksessä. Seitsemän suurinta valmiiden tuotteiden toimittajaa osallistuu ohjelmaan, jossa kehitetään tiedonkeruuta, kartoitetaan yhteistyössä potentiaalisia parannuskohteita ja toteutetaan kehittämissuunnitelmia. Lisäksi aiotaan kehittää yhtenäinen tapa kerätä ympäristötietoja tärkeimmiltä toimittajilta ja kattava menetelmä laskea päästöt koko arvoketjusta.